Category Archives: Business

เช่ารถโฟล์คลิฟท์ กลยุทธ์ธุรกิจเดินหน้าได้แบบไม่เสียสภาพคล่อง

เช่ารถโฟล์คลิฟท์

               สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ การบริหารธุรกิจในช่วงเริ่มต้นให้คล่องตัว ไม่สะดุดฝืดเคือง เป็นความท้าทายอย่างมาก ทั้งในการบริหารคนและบริหารทรัพยากรในองค์กรให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยได้มีการนำเครื่องมือเทคโนโลยีอย่าง รถโฟล์คลิฟท์ เข้ามาช่วยให้การทำงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการลดการใช้จำนวนแรงงานคน และลดต้นทุนในการผลิตด้วย แต่รถโฟล์คลิฟท์ที่สะดวกสบายแบบนี้ มีความจำเป็นกับธุรกิจของคุณมากแค่ไหน ? ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ การซื้อหรือเช่าจะคุ้มค่ากว่ากัน เช่ารถโฟล์คลิฟคุ้มกว่าซื้ออย่างไร ? ในการเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์หลายคนคงจะลังเลกันว่า ควรซื้อหรือเช่าดี แน่นอนว่าหากเป็นธุรกิจที่ต้องมีการขนย้ายสินค้าตลอดเวลา เช่น ธุรกิจประเภทคลังสินค้า จำเป็นต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์อยู่เสมอ การซื้อจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาว แต่ถ้าหากเป็นบางธุรกิจที่จะนำมาใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง  ใช้แค่ในช่วงเสริมกำลังความคล่องของหน้างาน หรือ ธุรกิจขนาดเล็ก สินค้าปริมาณไม่มาก การเช่าน่าจะเหมาะสมกว่าเพื่อช่วยให้เงินทุนที่ควรจะหมุนเวียนในธุรกิจไม่จมไปกับการซื้อรถโฟล์คลิฟท์ที่ราคาสูง                 นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการทำงาน ไม่ต้องบริหารคนเยอะที่จะทำให้การทำงานวุ่นวายล่าช้าได้เพราะการใช้รถโฟล์คลิฟท์ทำให้ไม่ต้องจ้างคนเพิ่ม จึงคล่องตัวกับการประสานงานในองค์กรมากกว่า ถือว่าคุ้มค่าในทุกด้าน         เช่ารถโฟล์คลิฟท์ คงสภาพคล่องให้กับธุรกิจในช่วงเริ่มต้น ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เป็นช่วงที่ต้องรักษาสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนในธุรกิจให้คล่องมากที่สุด การนำเงินไปจมกับการซื้อสินทรัพย์ชิ้นใหญ่จะเป็นการทำให้คุณสูญเสียสภาพคล่องทางการเงินได้ การเช่ารถโฟล์คลิฟท์ในบางช่วงที่มีความจำเป็นต้องใช้เท่านั้น จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการซื้อ นอกจากจะคงเสถียรภาพในการหมุนเวียนเงินทุนแล้ว ยังช่วยให้คุณบริหารการใช้ทรัพยากรในองค์กรได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น                ในสถานการณ์ที่ธุรกิจต้องการกำลังเสริม การเช่ารถโฟล์คลิฟท์ในช่วงสั้นๆนั้นประหยัดเงินและเวลาได้มากกว่าการจ้างคนงานเพิ่ม การใช้รถโฟล์คลิฟท์นั้น ได้ผลลัพธ์ตัวงานที่มากกว่า รวดเร็วกว่าแรงงานคน  อีกทั้งการเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้เราไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายระยะยาวและค่อนข้างสูง […]